O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť ROLTA, s. r. o. pôsobí na trhu od roku 1997. V súčasnosti pôsobíme v Brezne, 40 km od Banskej Bystrice, v srdci Slovenska. Hlavným predmetom činnosti našej firmy je výroba drveného kameniva, štrkov, odvoz a recyklácia stavebného odpadu, demolačné a zemné práce.

Prevádzkujeme kameňolom, zberný dvor pre uskladnenie a zhodnocovanie stavebných odpadov a široký sortiment stavebných strojov. To nám zabezpečilo stabilnú pozíciu medzi najvýznamnejšími firmami v regióne.

Našim zákazníkom dokážeme poskytnúť komplexný servis služieb pre domácnosti, živnostníkov, ale aj veľké firmy zaoberajúce sa priemyselnou výrobou a stavebníctvom.

Spoločnosť má vybudovanú fungujúcu organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality. ROLTA, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2007.

Cieľom našej spooločnosti je poskytnúť klientom ideálne zázemie, ktoré výrazne prispieva k ich ekonomickému rastu a dlhodobej prosperite. Svoje poslanie napĺňame unikátnym prístupom k práci na vysoko profesionálnej úrovni. Naša filozofia nás zaväzuje k tomu, aby naše riešenia boli od profesionálov pre profesionálov na vysokej úrovni, no najmä prístupné ľuďom a znamenali reálny prínos pre efektívne riadenie firiem.

certifikáty Rolta


Strojový park

Súčasťou nášho strojového parku sú nasledujúce mechanizmy a stroje:

STROJOVÝ PARK - CENNÍK (rok 2021)

 


Referencie

  SLOV-VIA, s. r. o. rekonštrukcia cesty Polomka
  ALPINE SLOVAKIA, spol. s. r. o. obchvat Brezna, I. etapa
  DOPRASTAV, a. s. lesné cesty: Bukovina, Sv. Ján a Liesková
  M&B BAU, s. r. o. obchodné centrum
  BAMU, s. r. o. rekonštrukcia výrobnej haly
  COMBIN, s. r. o., Vodohospodársky podnik BA kanalizácia Č. Balog
  PHOTON Engineering, s.r.o., BA Ráztoka - fotovoltaická elektráreň - zemné práce, vŕtanie dier do zeme
  BAMU, s.r.o., Detva Piesok - búracie práce
  ZTC Energy, s.r.o., Praha Rohozná - fotovoltaická elektráreň - zemné práce - prístupové cesty, lôžka pod trafostanice
  MHRČ, s.r.o., Banská Bystrica búracie a zemné práce - Piesok, ŽP Podbrezová, Nový závod, sklad polotovarov, hala ťahárne rúr
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Mlynná - recyklácia- drvenie stavebného odpadu, zásypy ciest
  Obec Braväcovo Obecný úrad - odvodnenie, izolácie, oprava chodníkov a fasád
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Kumštová, Trojička, Mlynná - oprava zvážnic a odvodných miest po povodniach, odvodnenie
  Lesy SR, OZ Č.Balog Veľká a Malá Slivková, Zubačka - oprava zvážnic a odvodných miest po povodniach, odvodnenie
  HOLDES s.r.o., Beňuš Predné Hálny, Braväcovo - zemné výkopové práce
  Lesy SR, OZ Beňuš oprava lesných ciest po povodniach
  Obvodný úrad Brezno oprava kanalizačného potrubia
  J.P.V.K.SROS, s.r.o. JMB Piesok- rozbíjanie podláh, odvoz a recyklácia stavebnej sute
  VOD-EKO, a.s., Trenčín novostavba Tesco, Rimavská Sobota - zemné práce
  Lesy SR, OZ Beňuš Trvalá približovacia cesta "Prostredný Grúň"
  STAPRON - GROUP, s.r.o. rozbíjanie betónov, zemné práce, valcovanie, odvoz stavebnej sute
  MOKO, s.r.o. zemné výkopové práce
  JMB, s.r.o. Piesok - likvidácia stavebného odpadu
  TÁLE DEVELOPMENT, s.r.o. Tále - zemné výkopové práce
  METALINOK, s.r.o. Zadné Hálny - rozbíjanie betónov, úprava terénu
  AGROVIT-DL, s.r.o. Vajsková, Krpáčovo - úprava terénu, výkop ryhy
  SADEX-SM, s.r.o. kopanie základov, výkopy kanalizácie
  FRANEK - stavebno-obchodná činnosť Zádné Hálny - zemné výkopové práce
  UNISTAV, s.r.o. zimný štadión Brezno - zemné výkopové práce
  GEOSTAV Detva, s.r.o. obchvat B.Bystrica - zemné výkopové práce
  ONERTEX, s.r.o. Gašparovo - výkopové práce
  ZLH Plus, s.r.o. Hronec - ZLH - rozbíjanie betónov, zemné práce
  HRONSTAV 01 s.r.o. polyfunkčný dom Brezno - zemné práce
  UNISTAV, s.r.o. zemné práce
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. zemné práce - odvodnenie
  SADEX - SM, s.r.o. Šumiac - zemné výkopové práce
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta "Nádej - Pošová"
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta "Brestová - Pošová"
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Opravy lesných ciest a zvážnic, čistenie priekop
  GROSS-KM, s.r.o. Bacúch - výkopové práce
  Koda system, s.r.o. Búracie práce, spevnené plochy
  Obec Braväcovo Turistická ubytovňa Kečka - odvodnenie, izolácie
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta " Trojička - Kumštová"
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta "Košariská-Pasecký salaš"
  Lesy SR, OZ Č.Balog Páleničné - vodovodná prípojka, zemné práce
  Lesy SR, OZ Č.Balog Lesovňa sv.Ján - výkop ryhy pre vodovod
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Lesná cesta Trojička
  Lesy SR, OZ Beňuš Protipožiarna cesta Štrafy
  Lesy SR, OZ Beňuš Protipožiarna cesta na Voňaco
  Lesy SR, OZ Beňuš Zvážnica pod Babinú
  Lesy SR, OZ Č.Balog Zvážnica Gazdová
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Zvážnica Vápenica-Tehelňa
  Lesy SR, OZ Beňuš Protipožiarna cesta Pod Ždiarske sedlo
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Trvalá približovacia cesta Trojička
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Protipožiarna cesta Mlynná-Brestová
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Približovacia cesta Priechodská
  Lesy SR, OZ Beňuš Lesná cesta Strmý bok (Polomka)

 

 


Certifikáty

Kolektív ROLTA s. r. o. tvoria špičkoví odborníci vo svojej oblasti. Všetci absolvovali odborné školenia u dodávateľov a sú držiteľmi odborných certifikátov.

 

Certifikáty Rolta

 


Galéria

Štrky a kamenivo

Recyklácia stavebného odpadu

Demolačné práce

Zemné práce

Strojový park


Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť ROLTA, s.r.o. sa na základe uchádzania o získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritnú os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičnú prioritu 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch a špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch cez schému pomoci de minimis: Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch, s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30 pre pripravovaný projekt(projektovú žiadosť) "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti ROLTA, s.r.o.", ktorého poskytovateľom je MŽP SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) OBSTARÁVA cez výzvu dodávku energetického auditu výrobno-priemyselnej haly spoločnosti odborne spôsobilou osobou.

Výsledkom energetického auditu bude písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list s návrhmi jednotlivých opatrení, ktoré musia byť následne v rámci realizácie projektu implementované. Implementácia opatrení v konečnom dôsledku povedie k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti daného priemyselného objektu – výrobno-prevádzkovej budovy spoločnosti.

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti realizácie energetických auditov, o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaného energetického auditu. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude zmluva o realizácii diela – energetického auditu, uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok prieskumu trhu, ich príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách prieskumu trhu.
Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

Podmienky prieskumu trhu k energetickému auditu


Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

Stránka www.rolta.sk - ROLTA, s.r.o. (ďalej len www.rolta.sk) na stránke nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadu, keď osoba sama poskytne tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru, kontaktných formulárov, zúčastní sa prieskumu, zúčastní sa hlasovania atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané, ani predané tretej strane, okrem prípadu keď na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Stránka - www.rolta.sk si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počet užívateľov sledujúcich reklamné bannery a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy - vždy ako statický prehľad, nikdy menovite. Užívatelia by taktiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a www.wami.sk za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. rozlíšenie obrazovky monitora) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - niektoré sekcie stránky však nebudú bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne vlastník stránky - www.rolta.sk ROLTA, s.r.o. všetky primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

 

Platné od 01. 01. 2015


Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je objednavky@rolta.sk.
 Email