Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia, a to nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov ich recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov

Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický prínos. Stavebná suť, vznikajúca počas búracích a demolačných prác, je totiž až z 90 % spätne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

 

Požiadať o nezáväznú ponuku


Aké sú ekonomické výhody recyklácie stavebného odpadu?

 • Úspora nákladov za dopravu stavebných odpadov na skládku
 • Úspora nákladov za poplatky za uloženie odpadov na skládku
 • Úspora nákladov za nákup prírodných materiálov
 • Úspora nákladov za dopravu prírodných materiálov

Naša spoločnosť zabezpečuje odvoz stavebných odpadov na mobilných recyklačných linkách renomovaných výrobcov, ktoré sú vybavené elektromagnetickým separátorom kovov pre účinné oddelenie kovových prvkov zo železobetónu a taktiež aj elektronickou pásovou váhou pre presné určenie množstva spracovaných materiálov.

Bezkonkurenčnou výhodou týchto zariadení je ich mobilita, ktorá nám umožňuje vzniknutý stavebný odpad recyklovať:

 • v stabilnom recyklačnom stredisku
 • v mieste vzniku stavebných odpadov (na stavbe, v mieste rekonštrukčných, búracích či demolačných prác)
 • podľa požiadavky investora

Stavebné odpady vhodné na recykláciu 

 • 17 01 01 - betón
 • 17 01 02 - tehly
 • 17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika
 • 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 17 01 06
 • 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 • 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
 • 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 17 09 01,17 09 02,17 09 03
 • 19 12 09 - minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
 • 20 02 02 - zemina a kamenivo 

Získaný recyklát je všeobecne použitelný ako náhrada klasického prírodného kameniva na:

 • podkladné vrstvy chodníkov, komunikácií, parkovísk alebo spevnených plôch
 • dočasné komunikácie, odstavné plochy
 • zásypy, obsypy
 • terénne úpravy
 • a iné

PREVZATIE ODPADOV - CENNÍK (rok 2021)

RECYKLÁT - CENNÍK (rok 2021)

POTVRDENIE O REGISTRÁCII NA ZBER ODPADOV

Potrebujete sa zbaviť stavebného odpadu, ale nemáte k dispozícií adekvátne prostriedky? Obráťte sa na nás a my sa o Váš stavebný odpad postaráme!

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je objednavky@rolta.sk.
 Email