Recyklácia stavebného odpadu R5

Recyklácia stavebného odpadu je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia, a to nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov ich recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov

Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický prínos. Stavebná suť, vznikajúca počas búracích a demolačných prác, je totiž až z 90 % spätne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Aké sú ekonomické výhody recyklácie stavebného odpadu?

Naša spoločnosť zabezpečuje spracovanie stavebných odpadov na mobilných recyklačných linkách renomovaných výrobcov, ktoré sú vybavené elektromagnetickým separátorom kovov pre účinné oddelenie kovových prvkov zo železobetónu a taktiež aj elektronickou pásovou váhou pre presné určenie množstva spracovaných materiálov.

Bezkonkurenčnou výhodou týchto zariadení je ich mobilita, ktorá nám umožňuje vzniknutý stavebný odpad recyklovať:

Stavebné odpady vhodné na recykláciu

Získaný recyklát je všeobecne použitelný ako náhrada klasického prírodného kameniva na:

  • podkladné vrstvy chodníkov, komunikácií, parkovísk alebo spevnených plôch
  • dočasné komunikácie, odstavné plochy
  • zásypy, obsypy
  • terénne úpravy
  • a iné

Kontakty:

Potrebujete sa zbaviť stavebného odpadu, ale nemáte k dispozícií adekvátne prostriedky?

Obráťte sa na nás a my sa o Váš stavebný odpad postaráme!