Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť ROLTA, s.r.o. sa na základe uchádzania o získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritnú os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičnú prioritu 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch a špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch cez schému pomoci de minimis: Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch, s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30 pre pripravovaný projekt(projektovú žiadosť) „Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti ROLTA, s.r.o.“, ktorého poskytovateľom je MŽP SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) OBSTARÁVA cez výzvu dodávku energetického auditu výrobno-priemyselnej haly spoločnosti odborne spôsobilou osobou.

Výsledkom energetického auditu bude písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list s návrhmi jednotlivých opatrení, ktoré musia byť následne v rámci realizácie projektu implementované. Implementácia opatrení v konečnom dôsledku povedie k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti daného priemyselného objektu – výrobno-prevádzkovej budovy spoločnosti.

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti realizácie energetických auditov, o predloženie návrhov – cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaného energetického auditu. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude zmluva o realizácii diela – energetického auditu, uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok prieskumu trhu, ich príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách prieskumu trhu.
Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom: